Richtlijnen optocht

DEELNAME
Deelname aan de optocht is alleen mogelijk na inschrijving en na deelnamebevestiging door de Optochtcommissie.

Deelname aan de optocht is geheel op eigen risico. De Ootmarsumse Carnavalsvereniging De Othmarridders en de onder haar verantwoordelijkheid werkende Optochtcommissie kan, als organisator van de carnavalsoptocht, niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaan is voorafgaand, tijdens of aansluitend aan de carnavalsoptocht.

Door de inschrijving als deelnemer aan de optocht, verklaart u zich akkoord met dit reglement en verplicht u zich dit na te leven.

CATEGORIËN
U kunt aan de optocht deelnemen met:

 • Grote wagens/loopgroep >50 personen
 • Kleine wagens/loopgroep vanaf 6 personen
 • Kleine groepen tot 6 personen

Voor alle categorieën geldt dat minimaal een persoon van de deelnemers de minimale leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt.
Ook voor deelnemende kinderen en kindergroepen geldt dat er, in verband met de veiligheid, minimaal een volwassene mee moet lopen.

OPSTELROUTE
De optocht wordt opgesteld op het industrieterrein De Mors (ter hoogte van Tijinkskamp) en de Eerste Stegge. Let op: aanrijroute via de Laagsestraat de Mors op. Deelnemers dienen zich zo veel mogelijk rechts van de weg op te stellen, gezien vanuit de looprichting van de optocht. Uw plaats wordt bepaald door de Optochtcommissie.

TIJDEN
De optocht start om 13:30 uur.
Tussen 12:30uur en 13:00uur uur kunt u zich opstellen.

VEILIGHEID / MILIEU / OPENBARE ORDE

 • Aanwijzingen gegeven door leden van de Optochtcommissie, verkeersregelaars, politie en overige hulpdiensten dienen door iedereen gelijk opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten waardoor gevaar, schade en/of hinder ontstaat of kan ontstaan. Eventuele veroorzaakte schade en/of andere gemaakte kosten zullen op de deelnemer(s) worden verhaald.
 • Discriminerende, seksistische, maatschappelijk of politiek gevoelige en/of aanstootgevende voorstellingen, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan en worden uitgesloten van deelname. Dit naar oordeel van de optochtcommissie.
 • Deelnemers dienen het vallen van gaten in de optocht te voorkomen. Indien een deelnemer of groep een “act” wil uitvoeren dient dit uitsluitend in voorwaartse richting plaats te vinden.
 • Het is niet toegestaan om voorafgaand, tijdens en bij ontbinding van de optocht vuurwerk en/of rookbommen te ontsteken.
 • Het meevoeren, nuttigen c.q. gebruiken of aannemen van alcoholische dranken en verdovende middelen is voor allen die deelnemen ten strengste verboden.
 • Bestuurders van een wagen/voertuig verplichten zich medewerking te verlenen aan het afnemen van een alcoholtest.
 • Het uitdelen en rondstrooien van snoep, andere artikelen of materialen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de Optochtcommissie.
 • Er is een beperking aangaande het geluidsniveau. Het maximale aantal decibellen uit geluidsinstallaties mag niet meer dan 95 DB bedragen.
 • Maak gebruik van zoveel mogelijk brandwerende of vertragende materialen.
 • Bestuurders van een wagen en/of trekkend voertuig dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Tenzij anders aangemeld, wordt de bestuurder ook als contactpersoon en verantwoordelijk aanspreekpunt aangemerkt.

REGELS MET BETREKKING TOT WAGENS

 • Een wagen moet binnen de volgende maatvoering blijven;- Maximale hoogte = 7.00 meter
  – Maximale breedte = 2.50 meter (uitstekende gedeelten max 30 cm buiten de wagen)
  – Maximale lengte = 12 meter (inclusief trekkend voertuig 15 meter)
  – Minimale vrij hoogte = 20 centimeter (dit i.v.m. verkeersdrempels)
 • Een gemotoriseerde wagen dan wel het trekkende voertuig dienen voorzien te zijn van een sleepoog aan de voorzijde.
 • Een getrokken wagen behoort middels een gezekerde, deugdelijke en geschikte koppeling te zijn verbonden met het trekkende voertuig.
 • Algehele technische staat van de wagen en/of trekkend voertuig dient voldoende te zijn.
 • Op een wagen dient een goed gevulde EHBO trommel/koffer aanwezig te zijn.
 • Twee gevulde, goedgekeurde ABC blussers van tenminste 5 kg p/stuk moeten op twee verschillende en goed bereikbare plaatsen op de wagen aanwezig zijn.
 • Indien een wagen en/of trekkend voertuig van een kenteken is voorzien, of normaliter voorzien dient te zijn, behoort dit voertuig aan de wettelijke keuringsbepalingen van de RDW te voldoen. Kopieën van kenteken, keuringsbewijs en (WA) verzekering dienen des gevraagd overlegd te worden aan de optochtcommissie.
 • Wagens dienen begeleid te worden door wagenbegeleiders. Minimaal 4 personen waarbij de persoon bij aanvang optocht de minimale leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Begeleiding dient herkenbaar te zijn (mag wel in de voorstelling worden opgenomen) en ter hoogte van de wielen mee te lopen.
 • Indien het uitzicht van de bestuurder is beperkt is het verplicht om minimaal een extra begeleider mee te laten lopen.
 • Indien de wagen is ingericht als zijnde dat er zich personen op kunnen bevinden zijn er enkele veiligheidseisen van kracht:- Tijdens de optocht is het, met uitzondering van noodgevallen, niet toegestaan om van een rijdend voertuig op of af te stappen.
  – Op en af stappen mag uitsluitend middels een daarvoor geschikte inrichting.
  – Deze inrichting, b.v. vaste trap of entree, mag nooit aan de voorzijde of tussen wagen en trekkend voertuig uitkomen.
  – De ingang/uitgang dient afdoende beveiligd te zijn.
  – Personen op een wagen dienen tegen vallen beschermd te worden d.m.v. een vaste reling met een hoogte van minimaal 90 centimeter.

ELEKRISCHE INSTALLATIE EN AGGREGAAT

 • Aggregaten dienen voldoende vast gezet te zijn en op een goed toegankelijke plaats te staan.
 • Indien een aggregaat is ingebouwd dient de ruimte voldoende te zijn geventileerd.
 • Uitlaat gassen dienen van deelnemers en publiek te worden weggevoerd.
 • Benzine/diesel houders dienen voldoende gezekerd te zijn.
 • Installaties dienen op een deugdelijke wijze te zijn aangelegd.
 • Electrische installaties, t.b.v. bewegende delen, dienen beveiligd te zijn middels een goed bereikbare noodstop voorziening.
 • Zorg voor aanvang van de optocht dat het aggregaat voldoende gevuld is met brandstof. Het bijvullen van een aggregaat tijdens de optocht is verboden.

VERZEKERINGSADVIES
Elk voertuig/ praalwagen, die aan het verkeer deelneemt, dient door de deelnemer te worden verzekerd middels een WAM (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) verzekering. Met een praalwagenverzekering verzekert u zowel de praalwagen als het trekkend voertuig. Aanvullend kunt u een ongevallendekking voor passagiers en bestuurders afsluiten. Op die manier bent u verzekerd tijdens deelname aan de optocht, de rit naar de startplaats van de optocht en het vervoer van de praalwagen naar de optocht. Indien een deelnemer zich aanmeldt dient de verzekering met polisnummer te worden vermeld. Een praalwagenverzekering is af te sluiten bij verschillende verzekeringsmaatschappijen.

OVERIG(EN)
In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Othmarridders of de optochtcommissie namens haar. Mocht tijdens de optocht overtreding op bovenstaande regels plaatsvinden volgt uitsluiting van jurering of zelfs onmiddellijke verwijdering uit de optocht. De beoordeling hiervan berust bij het bestuur van de Othmarridders of de leden van de optochtcommissie namens haar. Het in beroep gaan tegen beslissingen genomen door het bestuur van de Othmarridders of de leden van de optochtcommissie namens haar, is niet mogelijk.

Wagens dienen aan een minimaal carnavalesk niveau te voldoen, dit ter beoordeling aan de optochtcommissie.

Voor informatie over (deelname aan) de optocht kunt u contact op nemen met:
Lieke Deterink,
Voorzitter Optochtcommissie Othmarridders
Tel: 06 – 30417972